Vedtægter

Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted

§ 1   Foreningens navn er: “Grundejerforeningen Flinten”.

§ 2   Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Roskilde Ret, der er foreningens værneting.

Kap 2. Foreningens område og medlemskreds

§ 3. Stk. 1. Foreningens geografiske område er identisk med område Flintebjerg 1-38 og Flintevænget 22-33, der er omfattet lokalplan nr. 30. 

– Stk. 2a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at foreningen skal slutte sig sammen med en- eller flere bestående grundejerforeninger i tilgrænsende områder.

– Stk. 2b. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder

§ 4. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende i foreningens område.

§ 5. Stk. 1. Foreningens generalforsamling kan efter samme regler som gælder for vedtægtsændringer, træffe beslutning om:
at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, og
at grundejerforeningen skal opdeles i 2 eller flere selvstændige foreninger.

– Stk. 2 Generalforsamlingens beslutning kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

– Stk. 3. Hvis ejendomme, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtigelse til medlemskab af en grundejerforening, inddrages under foreningens område, skal et således opnået medlemsskab være bindende for de fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, hvorfor der skal ske tinglysning af servitutbestemmelse herom.

Kap. 3. Foreningens formål og opgaver

§ 6 stk. 1. Flintebjerg, (adresserne 1-38)
Grundejerforeningen forestår etablering, drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.

Flintevænget, (adresserne 22-33)
Ejendommene i Flintevænget, 22-33 forestår egenhændigt etablering, drift og vedligehold af fællesanlæg, fællesarealer, vejanlæg samt fælles forsikringsforhold vedrørende Flintevænget 22-33, i overensstemmelse med områdets/lokalplanens bestemmelser og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.

– Stk. 2. Grundejerforeningen forestår endvidere diverse betalinger til det på generalforsamlingen vedtagne.

– Stk. 3. Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger diverse fælles opgaver med de under foreningens område hørende fællesarealer og fællesejendomme. (undtagen de i § 6 stk.1 beskrevne forhold vedr. Flintevænget 22-33).

– Stk. 4. Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

– Stk. 5. Grundejerforeningen kan ikke optage lån eller hæfte for større beløb end der rent faktisk forefindes i foreningens kasse.

– Stk. 6. Bestyrelsen i Grundejerforeningen ”Flinten” tilskyndes til at søge indflydelse på diverse lokale forhold med interesse for det lokale fællesskab, og i særlig grad forhold der vedrører lokalområdet Flintebjerg/Flintevænget.

§ 7. Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

Kap. 4. Medlemmernes forhold til foreningen

§ 8. Stk.1. Det enkelte medlem er pligtigt til at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.

– Stk. 2. Et medlem der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

§ 9. Stk. 1. Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen.

– Stk. 2. Hvis der på en ejendom er indrettet to eller flere selvstændige boligenheder, betales bidrag for hver boligenhed.

– Stk. 3. Med mindre generalforsamlingen beslutter noget andet, skal der betales lige store bidrag for alle ejendomme og boligenheder.

– Stk. 4. Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betales for ejendommen når bidragspligten indtræder efter foreningens stiftelse.

§ 10 stk. 1 I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtigelser med andet end deres andel af foreningens formue.

– Stk. 2. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket også skal gælde tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

– Stk. 3. Det enkelte medlem er efter generalforsamlingens beslutning pligtig at stille sikkerhed for foreningens til enhver tid værende krav mod medlemmet.

§ 11. stk. 1. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

– Stk. 2. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtigelserne.

– Stk. 3. Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl.

§ 12. Stk. 1. På generalforsamlingen har hver ejendom en stemme.

Kap. 5. Foreningens ledelse og administration

§ 13. Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

– Stk. 2. Medlemmer af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendomme inden for grundejerforeningens område samt
repræsentanter for kommunen, har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter
noget andet.

§ 14. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. i Lejre kommune.

– Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages skriftlig varsel, vedlagt dagsorden, årsregnskab og budget.  Indkaldelsen tilsendes hver enkelt grundejer, til den for bestyrelsen senest oplyste adresse.

– Stk. 3. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår.

– Stk. 4. Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen tilsender hvert enkelt medlem evt. modtagne forslag, senest 3 dage før generalforsamlingen.

– Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

– Stk. 6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
4. Aflæggelse regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse
5. Rettidigt indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent
7. Valg af bestyrelse og suppleanter iht. foreningens vedtægter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.

Under punktet Eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 15. Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når formanden eller bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af medlemmerne, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

– Stk. 2. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.

– Stk. 3. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

§ 16 stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlstilfælde vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelse. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

– Stk. 2. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

– Stk. 3. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig specificeret fuldmagt som skal afleveres til dirigenten ved mødets start. Forud for behandlingen af et dagsordenspunkt orienterer dirigenten om fuldmagter givet til det specifikke punkt.

– Stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke.

– Stk. 5. Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

– Stk. 6. Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

§ 17. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§ 18. stk. 1. Bestyrelsen består af 3 medlemmer: Formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem, der vælges på generalforsamlingen. Formanden vælges på lige årstal, kasserer og bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal, direkte af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

– Stk. 2. Bestyrelsens interne konstituering meddeles medlemmerne sammen med referat af generalforsamlingen.

– Stk. 3. 2 suppleanter vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

– Stk. 4. Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, dog er bestyrelsens medlemmer kontingentfrie.

§ 19. Stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

– Stk. 2. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

– Stk. 3. Generalforsamlingsmøder og bestyrelsesmøder skal refereres og godkendes på næstfølgende møde, af samme slags.

– Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer Giver møde.

– Stk. 5. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflerhed.

– Stk. 6. Grundejerforeningen ”Flinten” kan tegne de forsikringer og indgå de Samarbejdsaftaler som bestyrelsen finder nødvendig.

– Stk. 7. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen.

§ 20. Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Kap. 6. Regnskab og revision

§ 21. Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra stiftelsen og til 31.12.1998.

– Stk. 2. Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Revisoren har ret til at udføre et årligt uanmeldt revisionsbesøg.

– Stk. 3. Regnskabet tilstilles revisoren inden d. 1. februar og skal være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstra med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 22. Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse på en foreningskonto ved navn Grundejerforeningen ”Flinten”, hvortil formand og kasserer har fuldmagt.

Kap. 7. Forskellige bestemmelser.

§ 23. Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.

§ 24. Stk. 1. Generalforsamlingsbeslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.

– Stk. 2. Er det nødvendige antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget.

– Stk. 3. Ændring af foreningens vedtægter kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

§ 25. Omkostningerne til generalforsamlinger afholdes af foreningen

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.2016.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen ”Flinten”

Alex C. Christensen, formand

Susanne Friis, kasserer

Niels Rasmussen, Bestyrelsesnedlem

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.