Bestyrelsens beretning over året 2016

Aflagt ved grundejerforeningen “Flintens” ordinære generalforsamling den 3. marts 2017 af formand Alex C. Christensen.

Som almindeligt ved generalforsamlinger vil de talmæssige opgørelser omhandle det forgangne kalenderår, dvs. år 2016. For de øvrige aktiviteters vedkomne omhandler beretningen også traditionen tro, perioden fra sidste generalforsamling, til i dag.- udvidet med et par betragtninger om foreningens- og lokalområdets generelle situation.

Bestyrelsen

Foruden mig selv, der er formand, består den nuværende bestyrelse af kasserer Susanne Friis, og Niels Rasmussen, og vore to suppleanter er Claus Helbo Nielsen og Timm Rytkær.

Udvalgsmedlemmer, revisorer og festarrangører

Foruden bestyrelsen blev der på sidste års generalforsamling også valgt revisorer, udvalgsmedlemmer og arrangører til vore arrangementer. – Tak til alle for indsatsen. – Men, og på trods af, at det er spændende og interessante foreningsjobs, så må det, alt andet lige konstateres, at foreningsjobs desværre ofte kan være ret så vanskelige at genbesætte.

Økonomi

Sussanne Friis er som alle bekendt foreningens kasserer. Tak til Susanne der er en aktiv og seriøs kasserer, der yderligere deltager i bestyrelsesarbejdet og arrangementer med megen virkelyst.
Susanne vil senere udrede regnskabstallene for år 2016. Året sluttede med en med en kassebeholdning på lige knapt 30.000 kroner, hvilket er lidt mere end forventet og budgetteret

Bestyrelsens aktiviteter i 2016

Der blev holdt generalforsamling i foråret 2016 hvor det store punkt var bestyrelsens mål at få skrevet den allerede nedlagte antenneforening ud af vedtægterne og i øvrigt at modernisere foreningen vedtægter og tilpasse dem til nuværende og evt. fremtidige krav, ønsker og behov.

Alle ændringsforslag, blev med få rettelser godkendt allerede på den ordinære generalforsamling med det nødvendig 2/3 flertal, hvorfor en allerede planlagt ekstraordinær generalforsamling kunne afblæses.
Efterfølgende er det nye sæt vedtægter godkendt af Lejre Kommune og sendt/omdelt til alle foreningens medlemmer.

Bestyrelsen har primært kommunikeret via mail og telefon, og har faktisk kun holdt 2 ordinære bestyrelsesmøder i 2016 + naturligvis en masse om vedtægtsændringerne…

Lidt info om salg og ejerskifte af ejendomme i området.

De ejendomme der har været til salg i området, er alle blevet solgt forholdsvis hurtigt. Især i Flintevænget området går det hurtigt, og senest er nu også Flintebjerg nr. 1. blevet solgt. Vi ser alle frem til at de nye ”tvungne medlemmer” af Grundejerforeningen, vil opleve vor forening som et lokalt samlingspunkt, med mange kvaliteter og gode naborelationer.

Vejlaug i Flintevænget 22-33

Lige siden Flintevænget blev optaget i Grundejerforeningen ”Flinten” er der blevet henstillet til beboerne i Flintevænget om at etablere et lokalt vejlaug med den primære opgave at tilvejebringe et økonomisk fundament, der kan imødekomme eventulle fremtidige fællesudgifter i området (f.eks. vejvedligeholdelse). – endelig i år 2016 er det lykkes ejerne af ”de grå huse i Flintevænget” at få etableret et vejlaug. Vi ser frem til at høre mere herom.

YouSee

Efterhånden er den uro der var om YouSee’ overtagelse af Programfordelingsanlæg Osted Nord helt elimineret, og bestyrelsen har ikke på det seneste modtaget henvendelser om diverse tekniske problemer, bortset fra nytårsaften hvor der var et totalt nedbrud i ca. 6 timer. Og det allerværste Dronningens nytårstale kl. 18:00, kunne ikke ses via YouSee. ….. (ØV), men alt andet lige, så spores der en vis ro og tilfredshed med YouSee som den primære leverandør til området, – måske bortset fra YouSee’s ret høje prisniveau.

Bestyrelsen tolker derfor, at projekt salg til YouSee er afsluttet, og at vi nu blot skal afvente at hver enkelt ejendom får den aftalte rabat på 50 kr. i 60 mdr. dvs. indtil. den 30. juni 2019

Antenneforeningen

Antenneforeningen blev nedlagt den 31.12.2014 som berettet sidste generalforsamling og formuen på kr. 53.212,- blev fordelt forholdsmæssigt allerede ultimo 2014. Grundejerforeningen der har 50 stk. aftagere modtog således en 50/152 del af formuen svarende til kr. 350,- pr. aftager, = kr. 17.500,-
En formueforøgelse der sammen med en minimering af tekniske omkostningskrævende risici, medførte at vi nu på andet år har et medlemskontingent på kun kr. 0,-

Men nu er ”festen slut”, og for at holde foreningens målsætning om en formue på min. Kr. 20.000,- skal medlemmerne igen til at betale medlemskontingent. (i budget 2017 er der forslag om et årskontingent på kr. 350,-) og bestyrelsen håber at budgettet bliver vedtaget.

Lejre Kommune

Grønne områder: Det store grønne område mellem Toftekæret og Flintebjerg kaldet Kirkegrønningen er nu udlagt som et ”forsøgsområde”. Lejre kommune vil se hvad der sker hvis området får lov til at passe sig selv. Lokalt ved vi det faktisk godt, for sådan har det snart været i lang tid, og vi er ikke voldsomt imponeret. Men som det står skrevet på et skilt ved den gennemgående sti, så vil Lejre Kommune 1 gang om året evaluere projektet… Vi håber at den vedligeholdelse som beboerne op til området yder, og at de må fortsætte med at slå græs og benytte området til leg og boldspil.

Området mellem Flintebjerg 14 og Flintebjerg 22: Som oplyst sidste år på generalforsamlingen, så er det grønneområde mod engarealet indenfor grundejerforeningens ansvars- og vedligeholdelsesområde. I stedet for at beskære krattet voldsomt, besluttede bestyrelsen at fjerne det forvoksede krat fuldstændigt og så græs i stedet for. Dette projekt er blevet gennemført, og der er desudem plantet 2 stk. æbletrær, hver podet med 4-5 forskellige æblesorter. Tak for det frivillige arbejde til de lokale, og tak til Karl Frandsen for hans praktiske hjælp.

Kirkestien: Mellem Alfarvejen og Byvejen er Kirkestien desværre endnu ikke renoveret som ellers aftalt med Lejre Kommune, men vi holder de lokale politikere fast på, at vi flere gange er blevet ”lovet” en asfalteret gang- og cykelsti med belysning. – vi ser frem til at det snart lykkes. Lejre Kommune mener at det vil koste ca. kr. 250.000,- så det er nok også et budgetspørgsmål.

Osted Kulturhus

Grundejerforeningen er medlem af Osted Kulturhus, og det er bl.a. derfor at vi kan holde vore generalforsamlinger her i Kulturhuset. Bestyrelsen er af den opfattelse at Osted Kulturhus er et vigtigt lokalt samlingspunkt der må og bør støttes. Grundejerforeningens telte opbevares gratis i et aflåst redskabsrum, med den aftale, at kulturhuset kan låne telt(ene) een gang pr. år ub.

Osted Bylaug

Med Osted Bylaug har vi en tæt dialog om bl.a. kirkestien.

Parkering
Det kan desværre forsat konstateres at områdets parkeringspladser ofte benyttes på en anden måde end forudsat og tiltænkt i lokalplan 30 for området. P-pladserne der ikke er ”rigtige offentlige Parkeringspladser” (ingen P skilte), er primært anlagt til brug for vore gæster. Hver ejendom skal selv kunne parkere mindst 2 biler på eget område. (Flintevænget: 1½ bil…) Bestyrelsen henstiller endnu engang, at alle holder egne biler, og især vare- og lastvogne, inde på egne områder, og kun kortvarigt selv benytter ”gæsteparkeringspladserne”.

Baunemosen

Nu er der fart på nybyggeriet, derude i Baunemosen, og om relativ kort tid må det forventes at fase 1 i Baunemosen er helt udbygget, med 18 stk. ny opførte ejendomme. Bestyrelsen i grundejerforeningen har haft lidt kontakt med Baunemosen, men vi vil ikke umiddelbart satse på, at Baunemosen implementeres i Grundejerforeningen Flinten. Men vi vil opfordre til et godt lokalt samarbejde.

Nabohjælp

Projekt Nabohjælp, som vi egentlig har været medlem af i snart mange år, med bl.a skiltning ved alle adgange til området, har opdateret projektet og udvidet de almindelige gode råd med et elektronisk informationssystem via tlf. og mails.
Grundejerforeningen opfordrer alle til at indmelde sig i nabohjælp.dk.

Og nu til den sidste del af beretningen om det forløbne år i ”Flinten”

Arrangementerne

Sommerfesten: Den 13. august blev der igen sommerfest i grundejerforeningens regi. Og det blev en bedre en af slagsen. Der deltog ca. 40 voksne + en masse børn. Det var 3 stk. familier med Winni, Belinda og Christian i spidsen der stablede en flot og vellykket sommerfest på benene. Men derudover var også mange der hjalp med teltrejsning /nedtagning osv. Tak til alle. det blev en succes der absolut må gentages.

Cykelturen: Den 28. august måned gik efter flere programændringer og omveje til Fasaneriet ved Ledreborg Golfbane. – ”tovholdere” for cykelturen var Hans-Erik og Niels, og vi sluttede med kaffe/kage hos Helga og Hans Erik. Dem der deltog fik en rigtig god oplevelse, men desværre var deltagerlisten kun på godt 10 personer.

Juletræstændingen: Den 20. november forløb som vanligt, med ca. 60 deltager (40 voksne og 20 børn), og desværre uden sne…
Juletræet hentede vi i Skovbruget Sandet, ovre i Birkede, og det var det flotteste træ i hele Osted. Arrangementet sluttede som vanligt i carporten Flintebjerg 18 med varme æbleskiver, gløgg og cacao – + en lille én. Vi tror nok at Julemanden kom ovre fra et sted bag Flintebjerg nr. 4, men alle bekendt er det Christian og Pia der bor der…

Afslutning

Inden afslutningen af denne beretning vil jeg takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer, foreningens suppleanter, revisorer, udvalgsmedlemmer for jeres aktive og positive engagement i foreningens drift og virke. Endvidere vil jeg takke alle foreningens medlemmer for den tillid og opbakning der er til grundejerforeningen Flinten.

Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning, og overlade den til generalforsamlingens godkendelse.

Alex C. Christensen
fmd. Grundejerforeningen “Flinten”

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.