Referat fra ordinær generalforsamling 2019

Osted, den 10. marts 2019

Deltagere: 30 personer fra 21 husstande
Mødedato: Fredag den 8. marts 2019
Mødested: Osted Kulturhus, Alfarvej 13, Osted
Mødetid:    Kl. 19:00

Referat / (dagsorden)

1. Formand Alex C. Christensen (ACC) byder velkommen.

Ref.: ACC bød velkommen til alle, med en særlig velkomst til de nye tilflyttere/medlemmer.

2. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.

Ref.: Stemmetællere: Timm Rytkjær (TR) og Niels Rasmussen (NR), Dirigent: Christian Berg (CB). Referent: ACC. Dirigenten (CB) takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og konstaterede endvidere at der ikke var indkomne forslag til generalforsamlingens behandling og evt. beslutning, ud over de allerede udsendte i indkaldelse/budget 2019 dateret den 14. februar 2019.

3. Bestyrelsens beretning over det forløbne foreningsår.

Ref.: Formand ACC aflagde bestyrelsens beretning, der efter korte kommentarer med efterfølgende præciseringer, blev godkendt med applaus. Beretning omdelt på generalforsamling og kopi udsendes vedlagt dette referat.

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab over regnskabsperioden, dvs. år 2018.

Ref.: Kasserer Susanne Friis (SF) gennemgik detaljeret det revisorgodkendte årsregnskab 2018, der forinden var fremsendt til alle medlemmer i foreningen. Regnskab godkendt efterfølgende af generalforsamlingen med applaus.

5. Orientering om Grundejerforeningen Flinten’s deltagelse i lukket gruppe på Facebook, samt hjemmeside adressen: www.gf-flinten.dk

Ref.: Efter en kort orientering fra ACC om foreningens hjemme side, som også omtalt i beretningen uddybede Nis P. Sørensen (NPS), flere muligheder for en ændring af hjemmesiden, der pt. er sat i bero, samt de muligheder Facebook kan tilbyde. Generalforsamlingen opfordrede NPS til at fremkomme med et par løsningsforslag, og fremsende dem til bestyrelse, der herefter, samt efter evt. mere uddybende dialog, tilbagemelder til NPS hvilken kommunikationsløsning der foretrækkes.

Generalforsamlingen opfordrede alle foreningens medlemmer til at benytte Facebook til bl.a. lokal en-/tovejs info og kommunikation. Bestyrelsen opfordre alle om at søge medlemskab af Facebook gruppen: https://www.facebook.com/groups/1886979704910810.

6. Indkomne rettidige forslag:

a. Bestyrelsen foreslår årskontingent 2019 på kr. 350,-.

Ref.: SF/ACC begrundede forslaget om et medlemskontingent på kr. 350,- i indeværende år. – med den konstatering at bestyrelsen ønsker at efterleve flere generalforamlingsbeslutninger om at foreningens egenkapital burde være omkring +/- ca. kr. 20.000,-, et ønske som også bestyrelsen anbefaler (se også ref. punkt b og 7.)

Bestyrelsen forslår følgende gf-arrangementer i år 2019

Ref.: SF/ACC orienterede generalforsamlingen om budgetusikkerheden (bl.a. pga. deltagerantal m.m), evt. større planlagte overskridelser forudsætter bestyrelsens eller formandens accept. En evt. egenbetaling fra de deltagende skal godkendes/aftales inden udmelding herom.

Sommerfest (tilskud kr. 10.000,-).

Ref.: Sommerfest 2019 vedtaget, dato ikke fastlagt. (Bemærk at festteltet er reserveret af kulturhuset den 1. sep. +/- et par dage). Festudvalget beslutter arrangement og dato. Arrangører: Sten Gregers Hansen, Margit Marell, Annemette L. Rosen og Jørgen Norlund.

Cykeltur (tilskud kr. 2.000,-).

Ref.: Cykeltur 2019 vedtaget, dato ikke fastlagt. Generalforsamlingen opfordrer mange flere/ alle om at deltage, det er et rigtigt godt og socialt arrangement. Arrangører: Hans H og Anna H., samt Niels og Jane Ras.

Juletræ m/ tænding (tilskud kr. 3.000,-).

Ref.: Juletræ 2019 vedtaget, dato 24. november 2019, – samme arrangement som vanligt. Arrangør: ACC, TR og NR, det må forventes at julemanden igen i år kommer fra et sted over bag Flintebjerg 4.

b. Andre rettidige indkomne forslag.

7. Vedtagelse af budget 2019, (bestyrelsens budgetforslag 2019 vedlagt).

Ref.: Læs også ref. punkt 6., idet punkt 6 og 7 blev behandlet synkront på dirigentens anbefaling. SF gennemgik og orienterede om samtlige posteringer i budget 2019, hvilket afstedkom flere ønsker om mere uddybende info. – Efterfølgende blev Budget 2019 som fremlagt godkendt med applaus.

8. Ordinært valg til bestyrelsen. (ulige årstal, 2019)

a. Valg af kasserer. Nuværende kasserer Susanne Friis, genopstiller ikke.
Ref: Jesper Damgård tilbød at indtræde i bestyrelsen som foreningens kasserer. JD blev valgt med applaus. (Jesper, Susanne og Alex taler nærmere om overdragelsen af foreningens økonomi, regnskabsføring og bankforretning).

b. Valg af bestyrelsesmedlem. Nuværende bestyrelsesmedlem Claus Helbo Nielsen, genopstiller ikke.
Ref.: Bringtian Xue tilbød at modtage valg til bestyrelsen som alm. bestyrelsesmedlem. BX blev valgt med applaus.

c. Valg af 1. suppleant, (Christian Berg genopstiller ikke).

Ref.: Jørgen Norlund tilbød at modtage valg til posten som grundejerforeningens 1. suppleant. JN valgt med applaus.

d. Valg af 2. suppleant, (Timm Rytkjær genopstiller ikke).

Ref.: Steen Gregers Hansen tilbød at modtage valg til posten som grundejerforeningens 2. suppleant. SGH valgt med applaus.

9. Ordinært valg af revisor samt revisorsuppleant.

Ref.: Hans Høyer genvalgt som grundejerforeningens revisor. HY genvalgt med applaus. Susanne Friis nyvalgt som grundejerforeningens revisorsuppleant. SF valgt med applaus.

10. Eventuelt

Ref.: Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at kontakte Lejre Kommune om de uheldige følgevirkninger, der er opstået pga. LK har fjernet mange skraldespande i det offentlige rum. Der var et stort ønske om at skraldespandene bliver genopsat.
Dirigenten konstaterede at der ikke var flere sager, spørgsmål m.m. til behandling under eventuelt. Hvorefter dirigenten afsluttede Grundejerforeningen Flinten’s generalforsamling 2019.

Herefter var foreningen vært ved et let og meget vellykket kulinarisk traktement, leveret af OsteMejeriet + lidt god rødvin m.m. fra Brugsen.

Formand Alex C. Christensen takkede undervejs dirigenten og revisoren samt de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer med vingaver, og generalforsamlingen bifaldt den velmente tak.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.